Wilt u meer weten?

010 2614072 info@regenius.nl
Menu

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft
opdrachtnemer: Regenius B.V., Stadionweg 43F, 3077 AS Rotterdam

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Slechts bij schriftelijke overeenkomst kan van deze Algemene Voorwaarden worden afgeweken.

3. Offertes
Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de dienst heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. Alle offertes en prijsopgaven door Regenius gedaan hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening.

4. Overeenkomst
Bij overeenstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aanbieding of offerte zendt opdrachtnemer de opdrachtgever een contractvoorstel toe. De overeenkomst komt tot stand indien opdrachtnemer het ondertekende contract retour heeft ontvangen.

5. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed, en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle gegevens die opdrachtnemer nodig heeft.

6. Uitvoering van de opdracht
6.1 Uitvoerder(s)
Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welk(e) perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Wijzigende omstandigheden in de situatie van cliënt die de aard van de opdracht beïnvloeden worden zo spoedig mogelijk besproken.

7.   Tarieven en kosten van de opdracht
7.1 Honoraria en tariefaanpassing
Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de overeenkomst aangegeven of daarin begrepen zijn de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen in het honorarium worden zij afzonderlijk berekend. Bij tussentijdse wijziging van tarieven en/of honoraria is opdrachtnemer gerechtigd tot doorberekening van tariefaanpassingen of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen.

7.2 Facturering
Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt in rekening gebracht conform in de overeenkomst vastgestelde termijnen. Over alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting (BTW) afzonderlijk in rekening gebracht.

8. Betaling
Het gefactureerde bedrag dient te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever een factuur niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, een rente verschuldigd van 1% voor elke maand of gedeelte daarvan dat hij in gebreke blijft de factuur te voldoen.
8.1 Opschorting van de opdracht
Indien betaling binnen 30 werkdagen achterwege blijft, kan opdrachtnemer met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Hierbij worden de kosten en/of schade op opdrachtgever verhaald op basis van het dan geldende tarief voor betreffende diensten.
8.2 Vordering
Door opdrachtnemer te maken of gemaakte kosten ter zake van nakoming van verplichtingen van opdrachtgever zijn ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn gefixeerd op een minimum van € 40,= exclusief btw en zijn direct door opdrachtnemer opeisbaar. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de declaraties.

9. Leveringstermijn
De duur van de opdracht kan, behalve door inspanning van opdrachtnemer, worden beïnvloed door diverse factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die opdrachtgever (heeft) verstrekt en de medewerking die wordt verleend. Derhalve zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk
is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

10. Opzegging
Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
10.1 Opzegging door opdrachtgever
Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op door opdrachtgever akkoord getekende offerte de producten die reeds zijn afgerond dan wel activiteiten voor zijn verricht/ tijd aan is besteed. Tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Dan zullen alleen de afgeronde producten in rekening worden gebracht.

11. Vertrouwelijkheid
Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden, tenzij sprake is van een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking. Opdrachtgever zal, zonder toestemming van opdrachtnemer, aan derden geen mededeling doen over opdrachtnemer, zoals haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

12. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betreffende opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade, veroorzaakt door de tekortkomingen, worden beperkt tot het bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer voor haar werkzaamheden in het kader van de betreffende opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan een half jaar geldt een verdere beperking van de hierboven genoemde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Uitgezonderd schade die is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid. In deze gevallen wordt het bedrag uitgekeerd wat daadwerkelijk door de verzekeraar wordt vergoed.
U vrijwaart opdrachtnemer te allen tijde tegen alle vorderingen van derden die voortvloeien uit of samenhangen met de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden in relatie met u.
Eventuele aanspraken van opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

13. Toepasselijk recht
Op alle transacties tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Deponering
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Inschrijving Kamer van Koophandel
Regenius B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 75225123